Fouten bij back-ups – wie is verantwoordelijk?

Vendoren van back-up oplossingen wijzen standaard op het grote aantal fouten dat voorkomt bij back-ups. Dat signaal wordt al jaren achtereen gegeven. Wat speelt er en waarom verandert daar niets?

Een recent voorbeeld van een waarschuwing over foute back-ups komt van Veeam. De marktleider stelt in het Data Protection Reports 2021 dat bij 58 procent van alle back-ups fouten voorkomen. Die fouten leiden dan tot een niet feilloos exemplaar van de dataset.

AVG en back-ups

Veaam geeft ook aan dat dit percentage los staat van het bewust niet veilig opslaan van de back-ups. Dat komt bij 14 procent van de groep geënquêteerden voor. Wat daar onder wordt verstaan is overigens zeer interessant. De link met de AVG is evident, maar schijnbaar bij een grote groep onbekend.

Leesbaarheid back-ups

Hoewel deze foutcategorie zeer vervelende gevolgen kan hebben is het niet waar Veaam en consorten regelmatig op wijzen. Dat doen ze wel bij zaken als het niet controleren of de back-ups wel leesbaar zijn. Bijna elke software die back-ups maakt kan die controle uitvoeren. Waarom het dan onvoldoende gebeurt laat zich raden. Het tijdsbeslag staat die stap in de weg. Daarnaast kan een rol spelen dat niet iedereen zich realiseert dat het een apart proces is.

Buiten scope of onbekend als fouten

Een andere fout die veel voorkomt en ook voorspelbaar is, is het buiten de bootvallen van data. Als de persoon die verantwoordelijk is voor het maken van de back-ups niet op de hoogte is van alle locaties van data zal die fout voorkomen. Dat geldt ook wanneer hij op de hoogte is van de gehele IT architectuur, maar niet weet welke data extra beveiligd moet worden. Voor die datasets is het beter de frequentie van back-ups te verhogen.

Wie is verantwoordelijk?

Bijzonder aan alle publicaties is dat Veeam en de concurrentie voorzichtig moet laveren tussen het wijzen op de fouten en het aanprijzen van de eigen oplossingen. De back-up software die ze leveren zal goed zijn, maar verhindert niet het maken van banale fouten door het gebrek aan kennis of inzicht,. Dat er zo makkelijk en zo veel fout gaat heeft echt te maken met de factor mens, niet de techniek. Mensen, niet hardware of software zijn in de regel verantwoordelijk voor de processen.

Share